Zariadenie pre seniorov v Levoči poskytuje sociálnu službu s celoročným pobytom:

Hlavnou činnosťou Zariadenia pre seniorov HUMANITÁR je v maximálnej miere napĺňať potreby prijímateľov sociálnej služby, vhodným a racionálnym stravovaním, zabezpečovaním maximálnej hygieny, potrebnej zdravotníckej, ošetrovateľskej a sociálnej starostlivosti, vedením prijímateľov služby k adekvátnej pohybovej aktivite i psychickej a pracovnej činnosti.

Starostlivosť o seniorov sa realizuje paralelne vo viacerých oblastiach:

 • Sociálna oblasť : Ide o snahu udržiavať kontakty s príbuznými, čím bránime sociálnej exklúzii, trénujeme kognitívne funkcie, udržiavame seniorov v sociálnej realite a podobne.
 • Individuálna oblasť: Ide o citlivý a empatický prístup k seniorom s ohľadom na ich individuálne schopnosti, možnosti, predpoklady, pričom sú rešpektované požiadavky seniora.
 • Hmotná oblasť: Ide o snahu udržiavať kontakty s príbuznými, čím bránime sociálnej exklúzii, trénujeme kognitívne funkcie, udržiavame seniorov v sociálnej realite a podobne.
 • Napĺňanie zdravotných potrieb: Je zabezpečované 24 hodín zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou a sledovaním zdravotného stavu odborným personálom a to opatrovateľkami, zdravotnou sestrou, lekármi a špecialistami. Ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečená odborným garantom ošetrovateľskej starostlivosti.
Sociálnu službu poskytujeme:

fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Prijímateľom zariadenia pre seniorov HUMANITÁR, n. o. :

a) poskytuje

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálna rehabilitácia
 4. ošetrovateľská starostlivosť
 5. ubytovanie (1,2 alebo 3 lôžkovej izbe)
 6. stravovanie (5 x denne)
 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
 8. osobné vybavenie
 9. vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu

b ) zabezpečuje

 1. pracovná terapia
 2. záujmová činnosť

c ) utvárajú podmienky na:

 1. vzdelávanie
 2. úschovu cenných vecí.

Kapacita zariadenia pre službu Zariadenie pre seniorov  je 20 miest.

 

Sociálnu službu nemôžeme poskytnúť:
 • osobám, ktoré nepatria do našej cieľovej skupiny
 • osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje trvalé liečenie v zdravotníckom zariadení
 • osobám s akútnym infekčným ochorením
 • osobe, ktorá žiada o poskytnutie sociálnej služby, a ktoré naše zariadenie vypovedalo v dobe kratšej ako 6 mesiacov pred touto žiadosťou zmluvu o poskytnutí sociálnej služby zariadenie pre seniorov z dôvodu porušovania povinností vyplývajúcich zo zmluvy
 • z dôvodu plnej kapacity našej služby

ĎALEJ SOCIÁLNA služba sa neposkytuje:

 • osobám aktuálne závislým na alkohole alebo iných návykových látkach

Postup pri prijímaní občanov do Zariadenia pre seniorov v Levoči:

Písomnú žiadosť o umiestnenie v Zariadení pre seniorov v Levoči na ulici Probstnerova cesta 6, predloží občan na predpísanom tlačive osobne, poštou alebo e mailom na humanitar@humanitar.sk

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy