Špecializované zariadenie v Levoči poskytuje sociálnu službu s celoročným pobytom:

Hlavnou činnosťou Špecializovaného zariadenia HUMANITÁR je poskytovať prijímateľom sociálnej služby v ňom umiestneným rôzne druhy činnostných terapií pre maximálne skvalitnenie ich pobytu v Špecializovanom zariadení a vďaka rôznorodosti týchto terapií trénovať ich zručnosti a schopnosti či už fyzické alebo psychické.

Sociálnu službu poskytujeme:

fyzickej osobe, ktorá  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a má zdravotné postihnutie a to  schizofrénia, mánio depresia alebo demencia.

 Prijímateľom špecializovaného zariadenie HUMANITÁR, n. o. :

a) poskytuje

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálna rehabilitácia
 4. ošetrovateľská starostlivosť
 5. ubytovanie (1,2 alebo 3 lôžkovej izbe)
 6. stravovanie (5 x denne)
 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
 8. osobné vybavenie
 9. vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu

b ) zabezpečuje

 1. pracovná terapia
 2. záujmová činnosť

c ) utvárajú podmienky na:

 1. vzdelávanie
 2. úschovu cenných vecí.

Kapacita zariadenia pre službu Špecializované zariadenie je 20 miest.

 

Sociálnu službu nemôžeme poskytnúť:
 • osobám, ktoré nepatria do našej cieľovej skupiny
 • osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje trvalé liečenie v zdravotníckom zariadení
 • osobám s akútnym infekčným ochorením
 • osobe, ktorá žiada o poskytnutie sociálnej služby, a ktoré naše zariadenie vypovedalo v dobe kratšej ako 6 mesiacov pred touto žiadosťou zmluvu o poskytnutí sociálnej služby špecializované zariadenie z dôvodu porušovania povinností vyplývajúcich zo zmluvy
 • z dôvodu plnej kapacity našej služby

ĎALEJ SOCIÁLNA služba sa neposkytuje:

 • osobám aktuálne závislým na alkohole alebo iných návykových látkach

 

Postup pri prijímaní občanov do Špecializovaného zariadenia v Levoči:

Písomnú žiadosť o umiestnenie v Špecializovanom zariadení v Levoči na ulici Probstnerova cesta 6, predloží občan na predpísanom tlačive osobne, poštou alebo e mailom na humanitar@humanitar.sk

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy