V roku 2013 získal HUMANITÁR akreditáciu na poskytovanie Špecializovaného sociálneho poradenstva. Odbornú činnosť vykonávala organizácia v nemocnici v Michalovciach a v Rožňave. Z dôvodu sťahovania organizácie zo Spišského Štvrtka do Levoče nemohla organizácia ďalej odbornú činnosť vykonávať.

V roku 2019 získala organizácia opäť akreditáciu na poskytovanie odbornej činnosti – ambulantnou a terénnou formou.

 

Svoj Poradňu pre duševne chorých ľudí a ich rodiny sme otvorili

v areáli  všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči a. s. na Probstnerovej ceste 2.

Špecializované sociálne poradenstvo poskytujeme pre fyzické osoby s duševným ochorením s osobitným zreteľom na ochorenia schizofrénie, mánio depresie a demencie a ich rodiny podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Základné činnosti služby:

 • Sprostredkovanie kontaktu so spoločenským prostredím
 • Sociálne terapeutické činnosti
 • Pomoc pri uplatňovaní práv a pri obstarávaní osobných záležitosti

Cieľom služby je:

 • Poradenstvo (mapovanie situácie, určenie zakázky a možných spôsobov riešenia problémov, samotné poradenstvo)
 • Nácvik zručnosti (napr. príprava na pracovný pohovor, ako zostaviť a dodržiavať krízový finančný rozpočet, ako sa brániť v prípade ak niekto ohrozuje moje práva a pod.)
 • Asistencia (napr. v prípade sprostredkovania kontaktu s poskytovateľom sociálnej služby, jednanie s úradmi a pod.)

Princípy poskytovania služby:

 • Dobrovoľnosť – služby sú poskytované na základe slobodného rozhodnutia prijímateľa
 • Individualita – služby sú poskytované s ohľadom na individuálne priania a potreby prijímateľa (prijímateľ čerpá služby podľa svojich aktuálnych potrieb a pod.)
 • Rešpekt – služby sú poskytované s úctou voči prijímateľom, usilujú o zachovanie všetkých práv a dôstojnosti
 • Smerovanie k sebestačnosti – služby sú poskytované takým spôsobom, aby neviedli k vytváraniu závislosti na služby, je kladený dôraz na podporu prijímateľa, ktorá zvýši mieru ich sebestačnosti v prirodzenom prostredí

Poradenstvo prebieha približne v 8- 10 stretnutiach, ale všetko závisí od prijímateľa a stretnutia sú prispôsobené individuálnym potrebám prijímateľa.  Tak ako poskytujeme poradenstvo fyzickým osobám s duševným ochorením, tak poskytujeme poradenstvo aj pre rodiny a ich blízkych.

Poradenstvo je poskytované BEZPLATNE.

V priestoroch nemocnice nás nájdete:

 • Utorok:     09:00 hod. – 16: 00 hod.
 • Streda:     09:00 hod. – 16:00 hod.

V prípade ak máte záujem  o poskytovanie poradenstva môžete nás kontaktovať telefonicky 0948 625 199 alebo e mailom na poradenstvo@humanitar.sk

Zodpovedný zamestnanec za poskytovanie špecializovaného sociálne poradenstva: Mgr. Zuzana Šeminská, 0948 794 284, seminska@humanitar.sk