Čo je psychoedukácia?

Psychoedukácia je systematická, štruktúrovaná a didaktická informácia chorým a ich blízkym o chorobe a liečbe, ktorej cieľom je naučiť ich zručnostiam dôležitým pre zvládanie choroby a uľahčiť adaptáciu na psychotické ochorenie. Znalosť komunikačných a edukačných techník je základným predpokladom kvalitnej a profesionálnej starostlivosti poskytovanej pacientom s psychotickým ochorením vo všetkých fázach terapie.

Aký význam má psychoedukácia?

Zaradenie psychoedukácia do terapeutického plánu prijímateľov sociálnej služby či pacientom so schizofréniou vedie k významnému zníženiu frekvencie relapsov , zmiernenie symptómov, zlepšenie kvality života, posilnenie sociálnych kompetencií, aktívnejšej účasti v pracovnej rehabilitácii a zníženie nákladov na starostlivosť  (Mc Farlane et al., 2016). Hoci sa jedná o intervenciu založenú na dôkazoch, ktorá je súčasťou odporúčaných terapeutických postupov, absolvuje ju len malá časť pacientov a ich blízkych.

O čom sa na psychoedukácií dozviete?

  • Ako sa psychóza prejavuje
  • Príčiny psychóz: Poznáme vinníkov?
  • Ako príznaky vznikajú alebo čo sa deje v mozgu
  • Ako psychotická ochorenia prebiehajú?
  • Prognóza
  • Liečba
  • prevencia relapsu
  • Skoré varovné príznaky: ako je rozpoznať a čo robiť
  • Zdravý životný štýl

 

Význam psychoedukácie pre človeka so schizofréniou?

Ľudia s duševným ochorením žijú vo vlastnom svete a neuvedomujú si, že sú chorí. Nič ich nebolí a svet, ktorý prežívajú považujú za reálny. Vtedy nastáva problém, kedy odmietajú meidkamentóznu liečbu, pretože ,, veď som zdravý, prečo mám brať lieky? ´´.

Zásadným bodom psychoedukácie je upozornenie na nutnosť dlhodobej liečby antipsychotikami. Optimálne je skupinová psychoedukácia zvlášť pre pacientov a zvlášť pre príbuzných. V skupinách pre pacientov sa zaraďujú aj prvky rehabilitácie kognitívnych funkcií .V ďalšej fáze je dobré sa zamerať na tréning komunikácie a nácvik sociálnych zručností. Príbuzní by sa mali naučiť rozlíšiť, čo je prejav choroby a čo je osobnostný rys chorého. Toto však nebýva jednoduché.
Psychoedukačný program je pre mnohé rodiny signálom, ale aj potvrdením v tom, že starostlivosť o duševne chorého člena rodiny, nezostane len na nich.
Dôležitou  súčasťou psychoedukácie by tiež malo byť, ako sa vysporiadať so stigmou choroby. Chorí, ktorí sa uzdravujú z epizódy schizofrénie, musia tiež čeliť výzve, ako sa vysporiadať s reakciami druhých ľudí. Medzi bežnou populáciou panuje veľká nevzdelanosť, pokiaľ ide o duševné ochorenie všeobecne, a najmä o schizofrénii. Mýty, ktorými je toto ochorenie zasiahnuté môžu vytvárať bludný kruh odcudzovania, ktoré zasiahne tých, ktorí trpia schizofréniou a často tak aj ich príbuzných a blízkych. Stigma sa môže stať hlavnou príčinou sociálnej izolácie, neschopnosti si nájsť prácu, užívanie alkoholu alebo drog, bezdomovectva a riešenie zlej sociálnej situácie dlhodobými hospitalizáciami, v liečebniach – to všetko znižuje šanca na vyliečenie.

Význam psychoedukácie ako neoddeliteľnej súčasti komplexnej starostlivosti o jedinca so schizofréniou je nesporná. Ľudia so schizofréniou sa stretávajú v živote s mnohými problémami, ako je sociálna izolácia, invalidita, deficit v samostatnosti a pod. Je teda dôležité systematicky poskytovať podporu týmto osobám v oblastiach psychosociálnych služieb.

 

Mám záujem o psychoedukáciu

Ak máte záujem o individuálnu psychoedukáciu môžete nás kontaktovať telefonicky  0907 176 821 , e mailom jasomtostaci@jasomtostaci.sk

Ak máte záujem o skupinovú psychoedukáciu informujte sa na hore uvedených kontaktoch o najbližšom termíne konania.

 

Kurz psychoedukácie vedie

Individuálnu psychoedukáciu vedie lektorka:

Mgr. Zuzana Šeminská – zodpovedná za vedenie psychoedukácie individuálnej a skupinovej, lektorka psychoedukácie, akreditovaná lektorka, špecializovaný sociálny poradca

 

Skupinovú psychoedukáciu vedú lektorky:

Mgr. Zuzana Šeminská- lektorka psychoedukácie, garant

PhDr. Mária Bašistová- lektorka psychoedukácie, sociálna pracovníčka s 20 ročnou praxou

Mgr. Beta Škottová – lektorka psychoedukácie, zdravotná sestra, garantka ošetrovateľskej starostlivosti