O PROJEKTE

     

 

 

Projekt  JA SOM, TO STAČÍ! je zameraný na osvetu v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie duševne chorých ľudí a ich rodiny.

 

Na tomto mieste by sme vám radi predstavili našu cestu, na to ako vznikol tento projekt.

,, Ďakujem, že môžem byť človekom ´´ – vraví prijímateľka sociálnej služby, keď sedíme v roku 2017 v kaviarni. Vtedy sme sa začali pohrávať s myšlienkou, že je potrebné hovoriť o ľudských právach duševne chorých ľudí, a hľadali sme cestu ako to jednoducho vysvetliť.

HUMANITÁR je nezisková organizácia, ktorá sa venuje ľuďom s duševným ochorením a to najmä shizofrénií, mánio depresii a demencie. Títo ľudia denne bojujú zo stigmou v spoločnosti. Bojujú na úradoch, v nemocniciach, v obchodoch, v okolí a dokonca aj v rodine. Napriek tomu, že ide o závažné duševné ochorenie, títo ľudia sú rovnakí ako my a nezaslúžia si, aby sa ich verejnosť stránila, dokonca bála.

Tieto naše myšlienky sme chceli jednoducho vyjadriť. Prišiel ten deň, kedy sme si povedali, prečo učiť o ľudských právach, veď je to samozrejmé, stačí, že som a je jedno aký som. Takmer rok a pol sme pracovali na JA SOM, TO STAČÍ! Ako bude vyzerať, o čom bude hovoriť,… A tak v auguste 2018 vznikol tento názov aj so svojou vizuálnou podobou .

Prvýkrát bolo Ja som, to stačí! predstavené na prednáške, ktorú lektorovala naša zamestnankyňa pre zamestnancov z Poľskej a Dánskej organizácie, ktorí pracujú v sociálnych službách.  Môžete si o tomto prečítať na tomto odkaze=  https://humanitar.sk/humanitar-n-o-v-medzinarodnom-kontexte 

Rozhodli sme sa ísť ďalej:

 • Október 2018 = napísali sme akreditáciu na poskytovanie odbornej činnosti = Špecializované sociálne poradenstvo
 • November 2018 = Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prerušil konanie o udelenie akreditácie
 • Január 2019 = MPSVaR pozvalo naše zamestnankyňe na akreditačnú skúšku
 • 01.04.2019 získal HUMANITÁR, n. o.  akreditáciu na poskytovanie odbornej činnosti
 • 01.05.2019 sme otvorili svoju prvú Poradňu pre ľudí s duševným ochorením a ich rodiny v areáli nemocnice Levoča
 • 14.05 2019 sme dokončili žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorú sme odoslali na Implementačnú agentúru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • 09.09.2019 bolo vydané právoplatné Rozhodnutie o schválení NFP
 • 05.11.2019 sa Zmluva o poskytnutí NFP stala účinnou
 • 12.11.2019 spúšťame projekt ,, Ja som, to stačí!´´

 

Stálo nás to veľa času, veľa strávených večerov, študovania a písania. A je nám veľkou cťou, že vám na tomto mieste môžeme predstaviť zámer nášho projektu:

 

Cieľom projektu s názvom „Ja som, to stačí“,  je prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie voči osobám s duševným ochorením s osobitným zreteľom na ochorenia schizofrénneho, mánio depresívneho okruhu a demencie v Prešovskom a Košickom kraji. Projektom  chceme poukázať na neadekvátnosť diskriminácie voči duševne chorým ľudom a  prispieť k odstraňovaniu spoločenskej stigmy.
Naplnenie cieľa projektu bude realizované prostredníctvom 3 aktivít:
 • podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce,
 • aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou,
 • vzdelávanie pracovníkov prvého kontaktu (zamestnancov úradov, zariadení sociálnych služieb a pod.) v oblasti predchádzania a boja so všetkými formami diskriminácie.

 

PREČO chceme tento projekt realizovať?

Každý rok má cez  500,000 ľudí psychické problémy. Oveľa horším číslom je 5, 000 000 ľudí, ktorých duševné zdravie nezaujíma. Zatiaľ čo dnes vieme schizofréniu liečiť, nevieme odstrániť stigmu, ktorá je s ňou spojená, a to má závažné dopady pre ľudí s duševnou poruchou a ich blízkych. Na chorých s touto diagnózou spoločnosť hľadí skrz prsty, čím ich vystavuje stresu, prípadne riziku dlhodobo nepriaznivého priebehu, bráni im v uplatnení sa na trhu práce či vo vzdelávaní. 

Tak, ako zdravie telesné, tak aj zdravie duševné určuje kvalitu života každého človeka. Naučili sme sa akceptovať postihnutých ľudí na vozíčku, ale nenaučili sme sa akceptovať postihnutých ľudí na duši. Existujú nepochopiteľne obrovské rozdiely medzi tým, ako tieto dve skupiny chorôb vnímame.

V dôsledku stigmatizácií duševných chorôb sa veľká časť ľudí, ktorá sa prvýkrát stretne s problémami v oblasti duševného zdravia, nevyhľadá odbornú pomoc, nepovedia o tom svojmu okoliu, zamestnávateľovi a pod., z dôvodu hanby a strachu z reakcie okolia. 

Aj tým, ktorým sa podarí nájsť cestu ako sa s duševnou chorobou vyrovnať, musia bojovať s predsudkami, s diskrimináciou, s ktorou sa stretávajú na úradoch, v nemocniciach a pod. Napriek tomu, že duševné choroby nie sú priamo smrteľné, zvyšujú riziko sebe vrážd. Na Slovensku si dobrovoľne vezmú život v priemere traja ľudia každý deň. Preto je dôležité predchádzať stigmatizácií a diskriminácií v spoločnosti.  Každým rokom sa zvyšuje počet ľudí s duševnou chorobou, a každým rokom ide o mladšie ročníky ľudí.

Práve vďaka realizácii predkladaného projektu môžeme vyškoliť ľudí v oblasti diskriminácie a zmeniť tak postoj spoločnosti voči iným. Počas svojej existencie sa naša organizácia vzdelávala v oblasti práce, komunikácie a integrácie duševne chorých ľudí do spoločnosti. Realizáciou projektu chceme svoje znalosti využiť pri ambulantnej starostlivosti a neskôr ambulantnú starostlivosť rozšíriť aj do iných častí Slovenska. Na skvalitnenie každodenného života ľudí trpiacich schizofréniou je potrebné, aby ich spoločnosť prijala medzi seba. Nie len laická verejnosť, ale práve ľudia na úradoch, zdravotnícky personál a podobne. Hlavne v menších mestách, ako je práve Levoča je potrebné zvýšiť informovanosť o schizofrénií.
Ľudia s diagnózou F 20.0 – F 29 sú často inteligentní a vzdelaní ľudia, sú to ľudia, ktorí vedia a chcú pracovať, len potrebujú osobitný prístup. Namiesto toho, aby sme ich podporovali a motivovali, odsúvame ich na okraj spoločnosti. Namiesto toho, aby sme vytvorili pracovno-schopné obyvateľstvo, vytvárame obyvateľstvo, ktoré je odkázané na sociálne služby, a teda na nás, ktorí denno-denne pracujeme.
Špecializované sociálne poradenstvo zamerané na ľudí trpiaci schizofréniou, mánio depresiou a demenciou je poskytovanie odbornej činnosti, ktorá pomáha týmto ľudom zvládať svoju chorobu v domácom prostredí, naučiť rodinu žiť s touto chorobou, a pripraviť ich na prácu pod vplyvom choroby. Cieľom špecializovaného sociálneho poradenstva je pomôcť duševne chorým ľudom v domácom prostredí a zabrániť im, aby sa dostali do pobytových zariadení. Na to, aby sme mohli svoju prácu vykonávať efektívne je potrebné zmeniť predsudky o duševných chorobách aj na verejnosti. Vďaka osvete o duševnom zdraví, tak môžeme naučiť ľudí, aby sa nebáli vyhľadať pomoc ak to potrebujú a aby si dávali pozor na to ako hovoria o duševných chorobách.

 

 

Veríme, že sa nám podarí naplniť všetky ciele, ktoré sme si zaumienili. Veríme, že naša činnosť bude prospešná, a že niekomu kto možno číta tieto riadky skutočneme pomôžeme.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Euróspkeho fondu regionálneho rozvoja v  rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

                                                                                                                          www.esf.gov.sk