História

Vznik neziskovej organizácie HUMANITÁR sa spája s rokom 2005 a je výsledkom a zhmotnením myšlienky štatutárnej zástupkyne, PhDr. Anetty Cierny, ktorá sa rozhodla ponúknuť ľuďom trpiacim duševným ochorením schizofréneho, mánio – depresívneho okruhu a demenciami šancu na začlenenie sa do spoločnosti. Zriadenie domova sociálnych služieb podnietil taktiež nezáujem spoločnosti o prácu s touto cieľovou skupinou.

HUMANITÁR, nezisková organizácia ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb sa stala v roku 2006 prevádzkovateľom Domova sociálnych služieb a Domova dôchodcov v Spišskom Štiavniku, kde poskytovala sociálne služby ľuďom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, ktorí boli držiteľmi rozhodnutí o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby ešte podľa zákona o sociálnej pomoci č.195/1998 Z. z.. Plynutím času a starnutím občanov došlo k naplneniu tak domova sociálnych služieb, ako aj zariadenia pre seniorov a priestory v Spišskom Štiavniku už prestali byť vyhovujúcimi. Z tohto dôvodu účelne v roku 2012 budova bývalého hotela Faix v Levoči, bola zrekonštruovaná na zariadenie sociálnych služieb. V máji 2013 došlo k sťahovaniu prevádzky domova sociálnych služieb, ako aj zariadenia pre seniorov do novootvorených priestorov, ktoré boli upravené na prevádzkovanie sociálnych služieb. V roku 2014 získal HUMANITÁR akreditáciu  na denný stacionár “EDITÁR” pre 10 duševne chorých ľudí a seniorov. Cieľom je poskytovať  v regióne absentujúci druh sociálnej služby, ktorá naplní myšlienku deinštitucionalizácie a variability sociálnych služieb, umožní dostupnú, vhodnú a účelovú kombináciu sociálnych služieb.  Ďalšou zmenou bol rok 2018 kedy organizácia zmenila svoje obchodné meno na HUMANITÁR, n. o. – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Organizácia HUMANITÁR sa od začiatku svojho pôsobenia venuje cieľovej skupine a to ľuďom trpiacim schizofréniou, mánio depresiou a demenciou, a preto v roku 2019  rozšírila svoje služby o špecializované zariadenie pre túto cieľovú skupinu. V tom istom roku získala organizácia akreditáciu na poskytovanie Špecializovaného sociálneho poradenstva pre Prešovský a Košický samosprávny kraj.

Výber cieľovej skupiny, tak v pobytovej forme, ako aj v ambulantnej forme bol daný celosvetovým percentuálnym nárastom ľudí trpiacich duševnými chorobami, v dôsledku problémov, ktoré generuje súčasná spoločnosť.