HUMANITÁR získal akreditáciu na denný stacionár “EDITÁR” pre 10 duševne chorých ľudí a seniorov. Cieľom je poskytovať  v regióne absentujúci druh sociálnej služby, ktorá naplní myšlienku deinštitucionalizácie a variability sociálnych služieb, umožní dostupnú, vhodnú a účelovú kombináciu sociálnych služieb.

PREČO DENNÝ STACIONÁR:

Cieľom sociálnej služby “denný stacionár” je rešpektovať potreby jej prijímateľov, pracovať na zlepšovaní ich sociálnych kompetencií, skvalitnení ich života i života ich rodinných príslušníkov. Prostredníctvom širokého spektra metód a techník je prijímateľ sociálnej služby podporovaný pri prekonávaní sociálnej izolácie, pri nadobúdaní a rozvoji sociálnych zručností a schopností, pri aktívnom zapájaní sa do zmysluplnej pracovnej činnosti a tiež návrate do prirodzeného fyzického a sociálneho prostredia.
Význam denného stacionára spočíva v tom, že prijímateľovi tejto sociálnej služby umožní zotrvať čo najdlhšie v rodinnom prostredí a v komunite. V dennom stacionári je nízky počet klientov, čo umožní individuálny prístup. Ľuďom s duševným ochorením po ich pobyte v nemocnici umožní denný stacionár stabilizovať sa a pripraviť sa na návrat do bežného života.

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

 Prijímateľom Denného stacionára HUMANITÁR, n. o. :

a) poskytuje

  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe
  2. sociálne poradenstvo
  3. sociálna rehabilitácia
  4. stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant)

b ) zabezpečuje

  1. rozvoj pracovných činností
  2. záujmová činnosť

V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

 

Postup pri prijímaní občanov do Denného stacionára v Levoči: 

Písomnú žiadosť o umiestnenie v dennom stacionári v Levoči na ulici Probstnerova cesta 6, predloží občan na predpísanom tlačive osobne, poštou alebo emailom na humanitar@humanitar.sk

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy